Njoftim per SHITJEN E ASETEVE NËPËRMJET TENDERIT PUBLIK

Njoftim per SHITJEN E ASETEVE NËPËRMJET TENDERIT PUBLIK

Cielo Consultancy Sh.p.k

Rruga “Ismail Qemali”, pallati 2K, kati .7, Ap. 37,Tirana

 

N J O F T O N

SHITJEN E ASETEVE NËPËRMJET TENDERIT PUBLIK

Cielo Consultancy Sh.p.k, me NUIS L42231005N (në vijim referuar si “Shitësi“), njofton shitjen e pasurive të paluajtshme të mëposhtme:

  1. Objekt tregtare 36/145-M14 me siperfaqe ndertimi 301.2 m2, ndodhur ne katin +1 ne rrugen Murat Terbaci, Vlore, Shqiperi
  2. Objekt tregtare 36/145-M20 me siperfaqe ndertimi 224 m2, ndodhur ne katin zero ne rrugen Murat Terbaci, Vlore, Shqiperi
  3. Objekt tregtare 36/145-M21 me siperfaqe ndertimi 63 m2, ndodhur ne katin +1 ne rrugen Murat Terbaci, Vlore, Shqiperi
  4. Objekt tregtare 36/145-M22 me siperfaqe ndertimi 67.5 m2, ndodhur ne katin +1 ne rrugen Murat Terbaci, Vlore, Shqiperi
  5. Objekt tregtare 36/145-M26 me siperfaqe ndertimi 389 m2, ndodhur ne katin zero ne rrugen Murat Terbaci, Vlore, Shqiperi

(Në vijim referuar si “Pronat“)

Çmimi fillestar i shitjes për secilën nga pronat është si më poshtë:

  1. 36/145-М14 – 301.2 m2.: EUR 275,000
  2. 36/145-М20 – 224 m2.: EUR 150,000
  3. 36/145-М21 – 63 m2 EUR 45,000
  4. 36/145-M22 – 67.5 m2.: EUR 45,000
  5. 36/145-М26 – 389 m2.: EUR 280,000

Cmimi total fillestar i shitjes për Pronat është 795.000 EUR.

Pronat shiten bashkarisht ose veçmas në gjendjen ligjore dhe faktike siç shihet. Palët e interesuara mund të shprehin interesin për blerjen e një ose më shumë prej Pronave, për të vizituar një ose më shumë nga Pronat dhe për të shqyrtuardokumentacionin ligjor të pronave (“Dokumentacioni i Shitjes“) duke dërguar një email në adresen e e-mail office@pre.al, jo më vonë se 5 ditë pune para përfundimit të afatit për dorëzimin e ofertave. E-maili duhet të përmbajë një përshkrim dhe një profil të palës së interesuar.

Afati per paraqitjen e Ofertave: 27.05.2021/ 17:00 h.

Hapja e Ofertave para Noterit me date: 28.05.2021/ 14:00 h.

Njoftim per SHITJEN E ASETEVE NËPËRMJET TENDERIT PUBLIK